Zdravstvena njega

Zdravstvena njega bolesnika u kući spada u obveznu zdravstvenu zaštitu i na nju imaju pravo svi osiguranici Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, s kojim Ustanova ima potpisan ugovor.

Zdravstvena njega

Zdravstvena njega obuhvaća:

Zdravstvena njega bolesnika u kući spada u obveznu zdravstvenu zaštitu i na nju imaju pravo svi osiguranici Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, s kojim Ustanova ima potpisan ugovor. Ono se može ostvariti uz prethodnu preporuku izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite i odobrenja liječničkoga povjerenstva HZZO-a. Zdravstvena njega se obavlja prema strogo definiranim uputama i pod stručnim nadzorom izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite, ali i u suradnji s medicinskom i patronažnom sestrom.
Zdravstvena ustanova za njegu Priska Med ima ugovor s HZZO-om i koncesiju unutar mreže za pružanje zdravstvene zaštite za Splitsko područje te je svaka medicinska sestra pojedinačno ugovorena. Medicinska sestra mora imati srednju ili visoku stručnu spremu s licencom te ugovor na neodređeno radno vrijeme. Sve sestre u ZU Priska Med imaju dugogodišnje stručno iskustvo u obavljanju zdravstvene njege u kući te su stekle povjerenje suradnika primarne zdravstvene zaštite, klijenata i članova njihovih obitelji, što dokazuju brojne zahvale i pohvale.
Osim što pružaju određene zdravstvene njege, medicinske sestre daju psihičku potporu pacijentima i njihovim obiteljima te ih educiraju o osnovnoj bolesti i terapeutskim postupcima. Zdravstvena njega u Ustanovi provodi se prema kategorijama i dodatnim terapeutskim postupcima, ovisno o stanju i potrebama korisnika prema pravilniku HZZO-a.

Zdravstvena njega

Zdravstvena njega se obavlja prema strogo definiranim uputama i pod stručnim nadzorom izabranoga liječnika primarne zdravstvene zaštite, ali i u suradnji s medicinskom i patronažnom sestrom.

Zdravstvena njega

1

pruža se kod polupokretnih pacijenata, koji se djelomično mogu brinuti sami o sebi, ali im se moraju omogućiti sljedeći postupci: uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kateterizacija mokraćnoga mjehura kod žena, primjena parenteralne terapije, zdravstvena njega stome (ileostoma, kolostoma, urostoma, traheostoma, gastrostoma).

Zdravstvena njega

2

označava pojačanu zdravstvenu njegu bolesnika s povećanim potrebama, što podrazumijeva cjelokupnu zdravstvenu njegu teško pokretnoga bolesnika (sa ili bez inkontinencije) i uključuje sve postupke iz Zdravstvene njege 1 te previjanje rana prvoga stupnja, hranjenje putem nazogastrične sonde i tome slično.

Zdravstvena njega

3

jest opsežna zdravstvena njega nepokretnoga bolesnika, koji je potpuno ovisan a o stručnoj pomoći, sa svim navedenim postupcima (DTP zdravstvene njege 1 i 2), za previjanje rane drugog i trećega stupnja, ali i primjenu oksigenoterapije.
Zdravstvena njega

4

obavlja se kod izrazito teškoga bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti (palijativna skrb), a ona uključuje sve navedene postupke (DTP zdravstvene njege 1, 2 i 3) te previjanje rane četvrtoga stupnja, kao i sve ostalo potrebno holističkim pristupom bolesniku.

Zdravstvena njega u kući dobrim dijelom obuhvaća i palijativnu skrb, kojoj je osnovni cilj umanjivanje patnje umirućega bolesnika, zadovoljavanje njegove želje te umirivanje članova obitelji. Takav tip zdravstvene njege u kući karakteriziraju brojne prednosti, jer ona ne prekida proces skrbi, ali se zdravstvena njega odvija u bolesnikovu poznatom okruženju, što mu omogućava šansu za bolji i brži oporavak. Nadalje, u takvoj zdravstvenoj njezi sudjeluju i članovi obitelji, a pristup je holistički i individualan.
Zdravstvena njega u kući ima nezamjenjivu ulogu u sustavu zdravstvene skrbi, jer ovakav sustav zdravstvene njege smanjuje cjelokupne troškove koji bi mogli nastati ako bi izostala kontinuirana i integrirana skrb. Naposljetku, cilj zdravstvene njege u kući je osposobiti klijenta da brine sam o sebi, postane neovisan, ali i da mu se olakša njegova svakodnevica.
KORISNICI USLUGE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI, KAO I USLUGE FIZIKALNE TERAPIJE U KUĆI IMAJU PRAVO BIRATI USTANOVU ZA PRUŽANJE TIH USLUGA (kao što biraju izabranoga liječnika) TE IZABRANOME LIJEČNIKU IZRAZITI SVOJE ŽELJE, ODNOSNO OPREDJELJENJE KOJU USTANOVU ŽELE.

Izdvojene fizoterapeutske usluge

Medicinske sestre obavljaju i zdravstvenu njegu dodatnim terapeutskim postupcima, kao što su:

Zdravstvena njega 5

primjena klizme

Zdravstvena njega 6

toaleta i previjanje rane prvog i drugoga stupnja

Zdravstvena njega 7

toaleta i previjanje rane trećeg i četvrtoga stupnja

Zdravstvena njega 8

postavljanje i promjena nazogastrične sonde.

Kontaktirajte nas

Ovdje smo za vas
24 sata dnevno, 7 dana tjedno

Otvori chat
Slobodno pitajte
Poštovani, kako Vam možemo pomoći?